Lưu trữ | 17:59

Như là cố nhân – Chương 5.2

8 Th4

0b46f21fbe096b63abb282ec0c338744eaf8ace7

Edit: Soph

Hai người bên này đang bàn đối sách, bên kia ánh mắt lóe lên đã muốn bắt đầu hành động, càng ngày càng ép sát bọn họ.

Trong lúc nguy cấp, còn có thời gian thương thảo đối sách thoát thân sao? Chu Tước nắm lấy tay công tử, hai người vung chân rất nhanh hương về phía rừng sâu mà chạy. Tiếp tục đọc

Như là cố nhân – Chương 5.1

8 Th4

0b610fdc7f74695c6227985d

Edit: Soph

Nếu phải tìm người, như vậy phải hành động nhanh chóng. Chu Tước cho thêm củi vào đống lửa, để đến khi trở về không đến mức cái gì cũng phải chuẩn bị lại. Công tử để lại ám hiệu ở bên cạnh đống lửa, nếu A Lai có trở về, hắn nhìn thấy sẽ hiểu hai người bọn họ đang đi tìm hắn, ở nguyên tại chỗ, bọn họ tìm không ra tự nhiên trở về. Tiếp tục đọc