Lưu trữ | 14:49

Cóp nhặt…..ít ỏi

17 Th4

 1. Thiên y vô trùng : áo tiên không thấy chỉ khâu( không chê vào đâu được)
 2. Lai giả bất thiện, thiệ giả bất lai: người đến không tốt, người tốt không đến
 3. Dục gia chi tội hà hoạn vô từ : Đã muốn vu oan không lo không tìm ra chứng cứ phạm tội
 4. Hữu tá hữu hoàn, tái tá bất nan: có mượn có trả, lần sau mượn không khó
 5. Thiên thiên nhất luật, dục ngôn hữu chỉ: nghìn bài một điệu, muốn nói lại thôi
 6. Khoa khoa kỳ đàm:  ba hoa chích chòe
 7. Cát nhân tự hữu thiên tướng: người tốt sẽ được trời giúp đỡ
 8. Hoạt hổ sinh long: khỏe như rồng hổ
 9. Tả hữu vi nan: thế khó xử
 10. Dục túng khó cầm: muốn bắt thì phải thả
 11. Vạn vô nhất thất: ý chỉ ngàn vạn cái cũng không để lọt mất cái nào, vạn lần không thể thất thủ.
 12. Kính nghi viễn chi: kính nhưng không dám đến gần
 13. Hiềm trung cầu thắng: chiến thắng trong nguy hiểm
 14. Thất chủy bát thiệt: mồm năm miệng mười